Ang Kusinera

“Sabel?” sabi nung duktor.
“Hmm?”
“Sabel, alam mo ba kung nasan ka?”
“Opo,” tugon ni Isabel.
“Nasa ospital po.”
“Mabuti naman kung ganon. Natatandaan mo ba ang mga nangyari?”

Napakunot ng noo si Isabel.

“Hindi po lahat… may natatandaan po akong malakas na pagsabog?” More