VeeBee Blog

8

Ang Kusinera

“Sabel?” sabi nung duktor. “Hmm?” “Sabel, alam mo ba kung nasan ka?” “Opo,” tugon ni Isabel. “Nasa ospital po.” “Mabuti naman kung ganon. Natatandaan mo ba ang mga nangyari?” Napakunot ng noo si Isabel....

3

I Would

☐ out-rightly kiss a girl who plays a violin in front of me spontaneously ☐ like to relive my college life as a ladies man ☐ still want to learn how to roller-blades someday ☐ at one time, use fireflies in a jar...

0

I Love You vs I Hate You

Bakit ang I hate you mas madaling sabihin sa I love you? Shouldn’t it be just as easy to say either since both just emphasize two equally opposite emotions? Pero bakit mas mahirap sabihin...

10

Hindi Bilog ang Mundo

Papauwi ka na sa inyo ng ika’y namatay. Aksidente. Di man ito naging mabigat na balita, malagim pa rin gayunman. Iniwan mo ang iyong may-bahay at ang dalawa mong anak. Dead on the spot...

7

The Swamp Lotus

Once upon a time, there was this beautiful lotus who lived in a dark and murky swamp. She embodied beauty and grace and glowed brightly under the moonlit marsh amidst all the other creatures...